Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc trả chậm.

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các...

Dịch vụ chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đi

Là phương thức, theo đó khách hàng (người mua, người nhập khẩu) yêu cầu ABBANK chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người bán, người xuất khẩu) ở một địa điểm...

Dịch vụ chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đến

Là phương thức, theo đó khách hàng (người mua, người nhập khẩu) yêu cầu ABBANK chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người bán, người xuất khẩu) ở một địa điểm...

Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một...

Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu

ABBANK cung cấp dịch vụ chiết khấu có truy đòi cho bộ chứng từ của Nhờ thu xuất khẩu cho Quý khách hàng. Chiết khấu có truy đòi: ABBANK thực hiện chiết khấu chứng từ...

Chiết khấu chứng từ theo thư tín dụng xuất khẩu

ABBANK cung cấp dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi và chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ của L/C xuất khẩu cho Quý khách hàng.

Bảo lãnh thanh toán

Là cam kết của ABBANK với Bên thụ hưởng bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng của ABBANK trong trường hợp khách hàng không...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến