Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh tóan theo chỉ dẫn của Ngân hàng nước ngoài.

Đối tượng khách hàng Các doanh nghiệp nhập khẩu
Tiện ích sản phẩm Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài gửi đến, ABBANK thông báo cho Quý khách ngay trong ngày. Bộ chứng từ sẽ được giao cho Quý khách sau khi quý khách thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Hồ sơ sản phẩm - Đối với nhờ thu trả ngay D/P (Document - against - Payment ): Quý khách cần thanh toán toàn bộ trị giá để được nhận bộ chứng từ.
- Đối với nhờ thu trả chậm D/A (Document - against - Acceptance): Quý khách cần cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.
Biểu mẫu - Biểu phí - Biểu mẫu: Giấy báo chứng từ nhờ thu hàng nhập.
- Biểu phí: Theo biểu phí hiện hành của ABBANK.

Thanh toán quốc tế

Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến