Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc trả chậm.

Đối tượng khách hàng Các doanh nghiệp được phép xuất khẩu.
Tiện ích sản phẩm - ABBANK kiểm tra bộ chứng từ và lưu ý khách hàng về các sai sót và gợi ý sửa đổi (nếu có).
- Hỗ trợ Quý khách theo dõi hành trình và thanh toán của bộ chứng từ.
- Tư vấn lựa chọn Ngân hàng nhờ thu uy tín, đảm bảo tối đa khả năng thanh toán.
Hồ sơ sản phẩm - Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại ABBANK, lập yêu cầu nhờ thu đúng quy định.
- Biểu mẫu áp dụng: Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu theo mẫu của ABBANK.
Biểu phí Theo biểu phí hiện hành của ABBANK.

Thanh toán quốc tế

Thanh toán séc nước ngoài

ABBANK cung cấp dịch vụ thanh toán cuối...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Là dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc...

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Là dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và...

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến