Tài liệu tổ chức

Báo cáo tài chính

Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ ngày 25/04/2019 thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Hỏi ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về khoản vay nước ngoài 2017 Tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2016 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2016 Tài liệu đã được ĐHCĐ ngày 27/4/2015 thông qua Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2015 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 23/04/2014 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/04/2013 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2011 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2010 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 07/2010
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến