Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa

Áp dụng đối với thẻ ghi nợ nội địa.

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho KHCN

Biểu phí tiền gửi tiết kiệm dành cho KHCN.

Biểu phí dịch vụ Thanh toán nội địa và quỹ dành cho KHDN & SME

Biểu phí dịch vụ Thanh toán nội địa và quỹ dành cho Khách hàng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ khác dành cho KHDN & SME

Biếu phí phát hành cam kết cấp tín dụng doanh nghiệp, phí mượn hồ sơ tài sản đảm bảo, phí cấp bản sao giấy tờ tài sản đảm bảo,...

Biểu phí dịch vụ tiền gửi thanh toán dành cho KHCN

Biểu phí dịch vụ tiền gửi thanh toán dành cho KHCN.

Biểu phí dịch vụ Thanh toán quốc tế dành cho KHDN & SME

Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế dành cho Khách hàng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ bảo lãnh và tín dụng dành cho KHDN & SME

Biểu phí dịch vụ bảo lãnh và tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp của ABBANK.

Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế

Biểu phí B - Áp dụng đối với thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK VISA Debit.

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế

Biểu phí áp dụng với thẻ tín dụng quốc tế ABBANK VISA Credit.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến