Bảo lãnh thuế XNK

Là cam kết của ABBANK với Cơ quan Hải quan (Bên nhận bảo lãnh), bảo đảm việc Khách hàng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hết thời hạn bảo lãnh mà Khách hàng không thực hiện/thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có) thì ABBANK có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) thay cho Khách hàng.

Biểu mẫu vay vốn

Tiện ích

 • Giảm chi phí sử dụng vốn, chi phí kho bãi;
 • Doanh nghiệp được thông quan hàng hóa ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế XNK ;
 • Thủ tục bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, có thể phát hành bảo lãnh trực tuyến..

Đối tượng

 • Tất cả các đối tượng KH là Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhu cầu được ABBANK cấp bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình với Cơ quan Hải quan.

Hồ sơ bảo lãnh

 • Bảo lãnh riêng: Đề nghị phát hành bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu riêng
 • Trường hợp đã có TKHQ: Bản sao Tờ khai hải quan đã được đăng ký và Bản sao Thông báo thuế hoặc Chứng từ ghi số thuế phải thu hoặc văn bản khác của CQHQ
 • Trường hợp chưa có TKHQ: Bản sao hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, vận tải đơn.
 • Bảo lãnh chung: Đề nghị phát hành bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu chung, bản sao Hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, vận tải đơn, TKHQ đã được đăng ký (nếu có); và Danh sách các lô hàng xuất nhập khẩu do KH lập.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.

Đặc điểm

 • Phương thức bảo lãnh:
  1. Bảo lãnh riêng: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho một tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  2. Bảo lãnh chung: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho từ hai tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục hải quan.
 • Thời hạn bảo lãnh:
  1. Thời hạn bảo lãnh riêng đối với từng TKHQ: tối đa không vượt quá:
   1. Hai trăm bảy mươi lăm (275) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với trường hợp Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
   2. Sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
   3. Ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với Hàng hóa không thuộc hai trường hợp nêu trên.
  2. Thời hạn bảo lãnh chung: Theo đề nghị của khách hàng và không vượt quá thời hạn hiệu lực của hạn mức bảo lãnh
 • Phạm vi bảo lãnh:
  1. Bảo lãnh riêng: toàn bộ/một phần số tiền thuế phải nộp theo TKHQvà số tiền phạt chậm nộp (nếu có).
  2. Bảo lãnh chung: toàn bộ số tiền thuế phải nộp theo và số tiền phạt chậm nộp (nếu có) của các TKHQ sử dụng Thư bảo lãnh chung.
 • Biện pháp bảo đảm:  Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Phát hành Thư bảo lãnh riêng hoặc Thư bảo lãnh chung.

Dịch vụ bảo lãnh

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng (thư hứa) là văn bản cam kết của ABBANK về việc sẽ cấp tín dụng cho Khách hàng (cho vay, phát hành bảo lãnh) khi Khách hàng...

Bảo lãnh dự án bất động sản

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với...

Bảo lãnh trong nước

Là hình thức cấp tín dụng mà ABBANK cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến